Оваа политика за приватност обезбедува општи информации за обработка на лични податоци кога ја посетувате нашата веб -страница и/или користите некоја од нашите административни услуги преку неа. Ние ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни за да ги исполниме нашите законски задачи и овластувања.

Контролор на збирки лични податоци
Контролор на лични податоци е МАКПРОГРЕС ДОО Виница, со седиште на ул. Војдан Чернодрински 8, Виница, Република Северна Македонија.

МАКПРОГРЕС е производител на кондиторски производи.

Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Чии податоци собираме?
Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

Посетители на нашата веб -страница makprogres.com.mk. Обично собираме податоци за да ја одржуваме безбедноста на информациите на нашата веб -страница. За повеќе за употребата на колачиња, прочитајте ја нашата политика за колачиња. (врска).


Категории на податоци што треба да се обработуваат

-Податоци што корисниците доброволно ги поднесуваат

Личните податоци што ги собираме од вашата посета на нашата веб -страница се оние што доброволно ги поднесувате за специфични цели, со цел да ни овозможат да ги искористиме нашите овластувања за консултации, истраги, корективни санкции, овластувања и советодавни овластувања (вклучувајќи ги и податоците потребни за усогласување со законски и регулаторни барања), како што се поставување прашања и/или мислења за различни прашања во областа на заштитата на личните податоци, обезбедување повратни информации, поднесување барања и иницијативи за надзор, учество во нашата мрежа за службеници за заштита на лични податоци, пријавување злоупотреба на лични податоци на социјални мрежи, известување за собирање лични податоци со висок ризик и/или прекршување на лични податоци или барање на која било друга административна услуга од Макпрогрес ДОО Виница.

Можеме да собереме која било од следниве категории лични податоци: име и презиме, адреса, телефон за контакт, факс, е -пошта и потпис. Нашите годишни извештаи обично даваат статистика за бројот на примени барања и/или иницијативи, во форма што не го открива идентитетот.

Како собираме лични податоци
Ние собираме лични податоци преку различни канали, вклучувајќи:

• преку ваша употреба на нашата веб -страница, вклучувајќи формулари за апликација;

• преку нашата е -пошта: info@makprogres.com.mk
• преку пошта,
• по факс,

-Категории на корисници на лични податоци

Активностите за обработка на лични податоци поврзани со онлајн услугите достапни преку веб -страницата на Макпрогрес ги вршат вработените одговорни за овие услуги или лицата задолжени за вршење на предметните активности.

Ние не споделуваме информации за вас и/или вашата посета на нашата веб -страница со трети страни, освен во следниве случаи:

во случај на ангажирање на даватели на услуги, доколку Макпрогрес ги ангажира како процесори, што ќе ги обврзе да постапат според упатствата на Макпрогрес и да обезбедат заштита на личните податоци што се обработуваат при обезбедувањето на тие услуги.
На барање на суд, полиција или други органи и тела да ги остварат своите овластувања и само доколку постои правна основа за тоа


Време на чување на собраните податоци
Податоците што ги собираме се чуваат во согласност со законот и периодот потребен за да се постигне целта на обработката и се определуваат во (преглед) со рокови за чување на личните податоци на Макпрогрес.

Кои се вашите права?
Вашите права во врска со обработката на личните податоци се:

• право да бидете информирани за обработка на лични податоци
• право на пристап до лични податоци
• право на исправување и бришење на личните податоци
• право на ограничување на обработката на личните податоци
• право на приговор

За дополнителни информации и/или остварување на вашите права за заштита на личните податоци, можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на личните податоци Сашко Атанасов на следната е-пошта: sashko@vincinni.com.

Право да поднесете барање до Макпрогрес

Ако сметате дека начинот на кој Макпрогрес ги обработува вашите лични податоци ги прекршува одредбите од Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете барање до Макпрогрес како супервизорско тело, кое ќе се третира на ист начин како и секое друго поднесено барање, според Член 97 од Законот за заштита на личните податоци.

Барањето може да се поднесе преку нашата веб -страница или на кој било начин преку информациите за контакт објавени во делот КОНТАКТ.

Промена на политиката за приватност
Политиката за приватност редовно ќе се менува во согласност со промените и нашите активности.